De Dungense Brug

 

1. ontwikkelingsmogelijkheden voor natuurwaarden op de oevers van de watergang bij verminderen van piekafvoer naar Aa en mogelijkheden voor wandelpad aan zijde van De Brand
2. Mogelijkheden voor markant landschappelijk uitkijkpunt
3. Knooppunt Dungense Brug met mogelijkheden voor een passanten-haven (dagrecreanten), locatie halte watertaxi horeca met parkeren, etc
4. aanplanten van bomen soorten, zie blz. 17
5. verbinding van de natuurlijke zones langs de Keerdijk, kanaal en de A2
6. mogelijke recreatieve attractie plas met horeca nabij bestaande strand
7. mogelijkheden ontwikkelen natuurwaarden en vergroenen motorcrossterrein, verblijfsplek op oever
8. kans voor ontwikkelen natuurwaarden, mogelijk toegankelijk maken oevers door aanleg extensieve wandelpaden
9. recreatie mogelijk in relatie tot hertogboeren / agrarisch landschap; bijzondere plek met extensief recreatief verblijf op het water zuidzijde plas
10. Natte plas - dras verbinding Dommeldal - Aa-dal langs de A2 (met reservering voor aanpassing van knooppunt A2)
11. Droge ecologische verbinding Dommeldal - Aadal langs de Keerdijk